Gebruiksvoorwaarden

Auteursrechten en intellectueel eigendom

Op de inhoud en vormgeving van deze webpagina’s berusten gebruiksvoorwaarden, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. BSL is eigenaar van deze auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten of heeft toestemming van de rechtmatige eigenaar om de gegevens als informatie te gebruiken. Het maken van inbreuk op deze rechten is strafbaar.

Met uitzondering van het downloaden, bekijken en/of printen van de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik, wordt ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan – waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het al dan niet tijdelijk kopiëren, verspreiden, verhandelen, herpubliceren of anderszins gebruiken van de gegevens behalve het bekijken ervan – gezien als inbreuk op de auteursrechten en intellectuele rechten. Voor dergelijk gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van BSL vereist. Het is verder uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze webpagina’s.

Samenstellers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom zal BSL geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden of onvolledigheid van de informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de onbeschikbaarheid van de website.

Links

De webpagina’s kunnen links bevatten naar webpagina’s van derden. BSL heeft geen zeggenschap over deze webpagina’s. BSL is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze pagina’s en sluit iedere aansprakelijkheid, die daar betrekking op heeft, uit. Tevens is BSL niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aanspraak wegens schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden

Door deze webpagina’s te gebruiken stemt u in met de disclaimer. U accepteert dat op het gebruik van deze webpagina’s en de werking van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Contact BSL